1 produkt

Trafikbuller: Kartläggning av ljud från vägar och motorvägar

Trafikbuller eller väg- och motorvägsbuller kan vara ett stort besvär för närområdet. Att utsättas för höga ljudnivåer från trafik dagligen kan vara ohälsosamt.

EU ställer därför krav på att stora städer måste kartlägga buller från vägar, järnvägar och flygplatser.

Information om bullernivåer måste finnas för medborgarna, och detta görs ofta i form av trafikbullerkarta.

I vissa fall, t.ex. i samband med större byggprojekt eller väggbyggnationer kommer de boende i närområdet att utsättas för högre bullereffekter under den period då byggnationen är igång.

Här kan en mer detaljerad bullerkarta och dokumentation av exakta ljudnivåer för dag och natt vara nödvändig, så att värdena inte överskrids och invånarna inte utsätts för buller över de tillåtna gränsvärdena.

Här är SoundEars externa ljudmätare särskilt lämplig eftersom den:

  • är anpassad till de svenska väderförhållandena
  • ger exakta ljudmätningar (+/- 0,5 dB)
  • har internt minne
  • har möjlighet till automatisk brusrapportering

Bullermätare för kartläggning av trafikbuller


Trafikbuller i bostadsområden

I Sverige finns många städer med bostadsområden belägna nära motorvägar och andra större vägar, och här finns det ett behov av att känna till bullernivån för invånarna och periodvis kunna kartlägga ljudnivåer och buller.